Beschermingsbewind

Beschermingsbewind Enschede Hengelo GLN BewindvoeringBeschermingsbewind is hulp bij financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die niet meer in staat zijn zelf hun financiële zaken te regelen. Dit kan zijn wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een verslaving of dementie. Om te voorkomen dat deze mensen (verder) financieel in de problemen raken, benoemt de kantonrechter een bewindvoerder.

Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder neemt beslissingen over het vermogen en de goederen van deze mensen. Degene die onder beschermingsbewind staat, blijft wel handelingsbekwaam en mag nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Concreet komt het erop neer dat de bewindvoerder de volledige financiële administratie verzorgt. Hij stelt een budgetplan op, verricht de betalingen en beheert de PGB-gelden.

Wanneer er sprake is van verkwisting of het hebben van problematische schulden kan een kantonrechter sinds 1 januari 2014 het zogenaamde schuldenbewind uitspreken. Het schuldenbewind wordt gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister. De voornaamste taak van de bewindvoerder is dan om de financiële situatie te stabiliseren. Daar waar mogelijk zal hij betalingsregelingen treffen om de schulden te saneren.

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over zijn werkzaamheden en over de financiële situatie van zijn cliënten.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen of wijzigen?

  • betrokkene zelf;
  • partner van betrokkene;
  • familieleden van betrokkene tot in de 4e graad;
  • degene die het gezag uitoefent;
  • de officier van Justitie;
  • de instelling waar iemand verblijft;
  • de instelling die iemand begeleidt of verzorgt.

Aanvang beschermingsbewind bij GLN Bewindvoering

Voordat u bij ons kantoor onder beschermingsbewind komt, bekijken wij aan de hand van de door u ingevulde intakeformulieren of wij u kunnen helpen. Wij nodigen u dan uit voor een kennismakingsgesprek. Wij vertellen u dan wat u van ons kunt verwachten. Wij leggen u ook uit wat wij van u verlangen om het beschermingsbewind optimaal te kunnen uitvoeren.

Wanneer u besluit om bij ons kantoor onder beschermingsbewind te komen, vullen wij samen met u de bereidverklaring in. De ondertekende bereidverklaring wordt, indien noodzakelijk met de ondertekende akkoordverklaring, door ons naar de rechtbank gestuurd.

Zodra de kantonrechter uitspraak heeft gedaan en wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, staat u daadwerkelijk bij ons kantoor onder beschermingsbewind. Wij zullen dan het beschermingsbewind uitvoeren zoals wij dat in ons kennismakingsgesprek hebben uitgelegd.

Aan de hand van financiële overzichten krijgt u inzage in uw financiële administratie. Afhankelijk van uw situatie is het zelfs mogelijk dat u zelf op het door u gewenste tijdstip online uw financiële administratie raadpleegt.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Wanneer u min- of onvermogend bent, zullen wij bij de gemeente waarin u woonachtig bent bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering.

Einde beschermingsbewind bij GLN Bewindvoering

U kunt bij de rechtbank een schriftelijk verzoek indienen om wijziging of einde beschermingsbewind aan te vragen. Wanneer wij van mening zijn dat wij het beschermingsbewind niet goed kunnen uitvoeren, zullen wij zelf een verzoek indienen bij de rechtbank om ons te ontheffen van onze taak. Verder eindigt het beschermingsbewind automatisch wanneer het overgaat in curatele of bij overlijden.

Overzicht tarieven